شورای استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه‌های خراسان رضوی